Bli kjent med Fremja

En følelse av
å høre til uten
å gjøre seg til

Vår oppgave og visjon er Innenforskap

Å være annerledes kan gjøre at vi føler oss utenfor. At vi må gjøre oss til for å passe inn, eller late som for å ha betydelse.

Vår oppgave er å ivareta alles ulikheter og skape et elastisk fellesskap der du er verdifull i deg selv.

Gjennom å løfte hverandre og fremme hvert enkelt individ styrker vi følelsen av tilhørighet og innenforskap.

Vi veiledes av våre verdier

Vi utfordrer normer

For å oppnå en ny standard innen pleie og omsorg utfordrer vi oss selv,
og tør å søke nye arbeidsmåter - selv om det i begynnelsen virker uvant.
Det sentrale er hva som er best for hvert enkelt menneske.

Vi frigjør potensial

Med arbeidsoppgaver som skaper verdi for omverden kommer stolthet,
tilhørighet og mestringsopplevelse. Vi skaper en bedre tilværelse - både for oss selv og samfunnet.

Vi løfter mennesker

Individer med driv og stort hjerte er vår viktigste tilgang. Med frihet til å forvirkelige ideer og rom for en livslang læringsprosess, verner vi om vår felles vilje til å gjøre forskjell for andre.

Vi viser holdbart lederskap

Gjennom å ligge et steg foran innen sosial og økologisk holdbarhet vil vi inspirere andre til utvikling mot et bedre samfunn og en sunnere planet.

Vår story

Fremja AS er et sosialterapeutisk initiativ i Osloregionen for personer med funksjonsnedsettelser, psykiske lidelser og barn og ungdom i barnevernet. Fremja AS er en videreføring av flere års virksomhet i Stockholm og omegn under navnet Främja AB. Vi ble inspirerte av det omfattende helsepedagogiske og sosialterapeutiske arbeidet som har etablert seg i Järna. Vi har derfor tilbudt et liknende opplegg i Oslo siden 2015.

Fremjas metode har sine røtter i sosialterapien, der målsetningen er å tiltale det unike og personlige i hvert enkelt menneske og å tilby en meningsfull sammenheng med passelig store utfordringer. Den sosialterapeutiske tradisjonen fokuserer på helse (salutogenese) og at vi først og fremst er mennesker med ressurser, selv om man har et definert handicap, diagnose eller andre utfordringer med behov for støtte og omsorg.

Innenfor helse- og sosialfaglig sammenheng er det vanlig å benytte begrepet «bruker» om den som mottar støtte og bistand. Vi anser at begrepet «hovedperson» er naturlig, da det er personen som er vårt eksistensgrunnlag. Alt vi gjør tar utgangspunkt i den som mottar tjenester fra oss. Dermed blir vedkommende hovedpersonen i vårt virke.

Se intervju med Fremja; månedens kunde i Cultura bank (november 2017).
Se elementas intervju med Frode Wendelboe som er en av gründerne i Fremja her

Kontakt oss

VI SER FRAM
Til å HøRe
FRa DeG