Dagsenter

Omsorgsbolig for voksne i Oslo
med plass for personer

Dagvirksomhet
No items found.

Velkommen til Fremja Dagsenter

Et dagsenter for hovedpersoner med nedsatte funksjonsevner

Om oss

Fremja AS har siden 2015 tilbudt heldøgns omsorgstjenester i boliger for hovedpersoner med nedsatte funksjonsevner i Oslo. Fremja AS er en videreføring av flere års virksomhet i Stockholm og omegn under navnet Främja AB. Fremja er et sosialterapeutisk initiativ der målsetningen er å tiltale det unike og personlige i hvert enkelt menneske å tilby en meningsfull sammenheng med passelig store utfordringer. Innenfor helse- og sosialfag sammenheng er det vanlig å benytte begrepet “bruker” om den som mottar støtte og bistand. Vi anser at begrepet “hovedperson” er naturlig da det er personen som er vårt eksistensgrunnlag. Alt vi gjør tar utgangspunkt i den som mottar tjenester fra oss. Dermed blir vedkommende hovedpersonen i vårt virke

I 2021 åpnet Fremja Dagsenter på Oslo Nye Trikkestallen på Torshov. Her befinner vi oss i svært fine omgivelser med flotte uteområder som Torshovdalen, Torshovparken og Akerselva rett i nærheten samtidig som vi er lokalisert sentralt med Oslos kulturbydel Grunerløkka som nærmeste nabo.

Fremja Dagsenter sitt formål er å skreddersy meningsfulle hverdager for våre hovedpersoner fylt med aktiviteter og tilbud der de kan føle stor grad av mestring og glede samtidig som de møter passelige utfordringer. Vi former konkrete mål og planer for hver enkelt hovedperson med individuelle målsetninger som fokuserer på aktiv deltakelse, positive relasjoner, brukermedvirkning, fysisk aktivitet og trening innenfor kommunikative-, sosiale- og dagligdagse ferdigheter blant annet.

Vår visjon

“EN FØLELSE AV Å HØRE TIL UTEN Å GJØRE SEG TIL”

Faglig tilnærming og utforming av tjeneste

Vår arbeidsmetode bygger på det antroposofiske miljøterapeutiske perspektivet, den salutogene forskningen og målrettet miljøarbeid. Vi fokuserer med andre ord på å arbeide med det som fremmer god helse og velvære for våre hovedpersoner gjennom blant annet å etablere gode og positive relasjoner til våre hovedpersoner og legge til rette for tilpassede mestringsopplevelser.

Vi skreddersyr aktivitetstilbudet for våre hovedpersonenes så godt vi kan og operer med utviklingsmål som ligger innenfor hovedpersonens proksimale utviklingssone (Lev Vygotskij). Vi jobber med andre ord ut i fra mål som er realistiske å oppnå for hver enkelt hovedperson, men som samtidig er utfordrende i den grad at hovedpersonen vil oppleve mestringsfølelse når målet er nådd.

Fremja Dagsenter legger stor vekt på viktigheten av brukermedvirkning og arbeidsmetoden Active Support (aktiv deltakelse) i samhandling med våre hovedpersoner. Dette innebærer at personalet i minst mulig grad skal gjøre hverdagslige eller andre aktiviteter for hovedpersonen, men at hovedpersonen i en eller annen form eller grad er involvert. Hovedpersonen skal aktiv delta på alle store og små hverdagslige aktiviteter gjennom tilpasset og riktig hjelp fra personal.

No items found.

Kontaktinfo

Einar Holmsen-Opdahl
Dagsenter leder

Einar Holmsen-Opdahl

Einar Holmsen-Opdahl

Kontakt oss

VI SER FRAM
Til å HøRe
FRa DeG